Een klein stukje Friesland in de Randstad – ook dat is Colette. Het antiquariaat heeft immers de grootste collectie Friese boeken aan gene zijde van de Afsluitdijk. Alle reden voor Omrop Fryslân om eens langs te komen om voor een reportage.

Jogchum de Vries komt oarspronklik fan Penjum, mar wennet al hiel lang yn Den Haach. Hy hat sûnt 1996 it antikwariaat Colette. It is in prachtige saak, mei túzene boeken en Jogchum is de iennichste dy’t alles fine kin. Mar hy hâldt mei de saak op. Dat hie hy 2 jier lyn al besluten, mar doe kaam corona en lei alles stil. Minsken út de buert sille no de saak oernimme, om’t se net wolle dat dizze winkel ferlern giet.’

Categorieën: Nieuws